Anleggsbidrag

Netteier kan alltid kreve et anleggsbidrag ved nytilknytninger til nettet.

Ved forsterkning av en tilknytning kan det kreves anleggsbidrag når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning.

Anleggsbidraget skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan makismalt settes til anleggskostnad for anskaffelsen. Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om at en eventuell nytilknytning eller forsterkning vil bli belastet med et anleggsbidrag.

Anleggsbidrag er ikke MVA pliktig, men skal betales inn før arbeidene igangsettes.