Spør først – grav etterpå. En viktig regel ved gravearbeid!

Strømkabler kan være livsfarlige. Ved anleggsarbeid utgjør kabler i bakken en risiko. Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.

Bestill alltid gratis kabelpåvisning før du starter graving

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Rakkestad Energi utfører kabelpåvisning i eget forsyningsområde.

Påvisning bestilles digitalt via ledningsportalen i god tid, og senest 3 dager før igangsetting.

Kabelpåvisningen er gyldig i én måned, og det må bestille ny ved utgått dato. Den ansvarlige for gravearbeidene må underskrive før igangsetting. Dokumentasjon på utført kabelpåvisning skal oppbevares på anleggsstedet.

Skader du Rakkestad Energi sine kabler, vil du bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader, både reparasjonen og kostnader for avbrudd i strømleveranse (KILE).
Se økonomisk ansvar nederst på siden.

Arbeid nær kabler

Det oppgis om det er lavspennings- eller høyspenningskabler i kabelpåvisningen, og hvilke sikkerhetsregler som gjelder. Det er kun lavspenningskabler som kan avdekkes uten nærmere avtale med Rakkestad Energi

Rakkestad Energi har følgende retningslinjer:

Lavspenningskabler

• Kan avdekkes ned til kabelmarkering med forsiktig bruk av maskin etter påvisning
• Videre avdekking eller undergraving må utføres ved håndgraving
• Rakkestad Energi skal kontaktes ved behov for omlegging av lavspenningskabler

Høyspenningskabler

• Rakkestad Energi oppgir pålagt sikkerhetsavstand. Generell sikkerhetsavstand er satt til 1 m til hver side av oppmerket område ved kabelpåvisning,
• Ved arbeid nærmere enn sikkerhetsavstand skal sikkerhetsperson fra Rakkestad Energi Nett være til stede før arbeidene påbegynnes
• Rakkestad Energi avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade.

Sikring av anleggsområdet

Et anleggsområde med elektriske kabler skal være forsvarlig sikret for å unngå skade. Synlige kabler skal dekkes med for eksempel vintermatter og avsperres med anleggsgjerde som merkes “høyspenning livsfare”.

Igjenfylling av grøft

Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen, og ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene. Det skal brukes fine masser (0-4 mm) i ledningssonen, og geotekstil (fiberduk) skal brukes når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen. Krav til grøftedybde m.m. avhenger av hva slags område kablene ligger i. Feil igjenfylling, for eksempel bruk av for grove masser, kan medføre skade på kabel og påfølgende erstatningsansvar. Spesifikasjoner kan fås ved henvendelse til Rakkestad Energi.

Økonomisk ansvar ved graveskader

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker en slik skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige hendelser.

Alle nettselskaper er pålagt et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved avbrudd i strømforsyningen. Nettselskapet må betale en kompensasjon for såkalt ikke-levert energi.

Dersom brudd i strømforsyningen skyldes skader etter for eksempel gravearbeid eller trefelling utført av andre enn nettselskapet, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader nettselskapet blir påført som følge av skaden.

Rakkestad Energi vil reise økonomiske krav overfor den som har forårsaket slike skader i eget nettområde. Her vil den som har forårsaket skaden, bli stilt økonomisk ansvarlig for både reparasjonskostnader og kostnader i forbindelse med kompensasjonen som Rakkestad Energi må betale.

Kort om regelverket

KILE står for "Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi". Fra 1. januar 2009 har alle nettselskaper et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved strømavbrudd i nett med spenning over 1 000 volt (høyspenningsnett).

KILE-ordningen omfatter også svært langvarige avbrudd (over 12 timer) i både høy- og lavspenningsnettet.

KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Mer om strømbrudd og følger finner du på NVEs nettsider.

Fordelingen av kompensasjon til kundene


Per i dag er KILE-ordningen slik at nettselskapene ved langvarige avbrudd i strømforsyningen må tilbakebetale kompensasjonsbeløpet til alle kunder gjennom en generell reduksjon i kostnadsgrunnlaget for nettleietariffene. I tillegg er det innført fra 1. januar 2007 en utvidelse av ordningen til å gjelde individuelle tilbakebetalinger til hver enkelt kunde som blir berørt av svært langvarige avbrudd (over 12 timer).

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre personer enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, trefelling og liknende, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene.

Avbrudd i strømforsyningen som følge av en uaktsom handling i forbindelse med grave- eller andre anleggsaktiviteter kan få alvorlige økonomiske konsekvenser. Ved skader som medfører avbrudd i strømforsyningen, må det påregnes at Rakkestad Energi vil reise et økonomisk krav ovenfor skadevolder, både for KILE-kostnadene og reparasjonskostnadene. Dersom skaden skjer på kabler for de høyeste spenninger, som også er de som overfører mest energi, kan skadebeløpet bli på flere millioner kroner.

Kan kreve erstatning for KILE-kostnader

Forsikringsselskapene har tidligere ikke akseptert at KILE-kostnaden hadde erstatningsrettslig vern og skulle derfor ikke inngå i den erstatning skadevolder måtte betale. Høyesterett har i en dom av 27. januar 2005 (HR 2005 00138-A, tvist mellom Troms Kraft Nett AS og If Skadeforsikring), fastslått at KILE-tap nyter erstatningsrettslig vern på lik linje med andre tapsposter som oppstår som følge av en skadevoldende handling, og kan inngå i beregningsgrunnlaget for skadelidtes (nettselskapets) økonomiske tap.

Forsikringsordninger

Forsikringsbransjen utvikler produkter i forbindelse med KILE-ordningen. Eksempler på dette er ansvarsforsikringsbevis som dekker vanlige skade og forsikringsbevis som dekker KILE-ansvaret (såkalt KILE-forsikring). Rakkestad Energi vil vurdere å kreve at slike forsikringsbevis ( med "KILE-dekning") forevises før gravetillatelse blir gitt.