Hva er en plusskunde?

Enkelt forklart er en plusskunde en nettkunde som både forbruker og produserer elektrisitet
- Eksempelvis en kunde som i tillegg til elektrisk energi har solcellepanel på taket.

Den egenproduserte strømmen kan du selge tilbake til strømselskapet når du har overskudd – så lenge effekten ikke overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke selge strøm til noen andre enn en strømleverandør, og du er selv ansvarlig for å tegne avtalen om salg av overskuddsstrøm.

Tekniske krav


Rakkestad Energi AS stiller tekniske krav til produksjonsanlegg slik at disse anleggene ikke bidrar til redusert spenningskvalitet hos våre andre kunder.
Det er også krav til at et plusskundeanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i Rakkestad Energi sitt distribusjonsnett og også må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning igjen er opprettet av Rakkestad Energi.

Alle produksjonsanlegg må meldes opp av en autorisert elektroinstallatør via elsmart og det skal godkjennes av Rakkestad Energi før tilkobling.


Tilknytning av produksjonsanlegg gjøres etter gjeldene RENblad 342 «Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet».
RENbladet baserer seg på europeisk norm EN 50549-1. Alle krav i RENbladet skal følges når den europeiske normen anvendes, dette inkluderer de nasjonale kravene spesifisert i RENbladet.

Som alternativ tillater Rakkestad Energi også midlertidig produksjonsanlegg tilknyttet lavspenningsnettet basert på tysk norm VDE-AR-N 4105


Norm

Spesifikasjon

Alternativ 1

EN50549-1

Stilles inn etter REN 0342

Alternativ 2

VDE 4105


Dokumentasjon og ansvar


Det stilles krav til sertifisering av utstyret som skal installeres etter gjeldende tekniske retningslinjer. Når installatøren sender inn melding om installasjonsarbeider må det legges ved underlag som bekrefter at vekselretteren er sertifisert iht. europeisk norm EN 50549-1 dersom RENblad 342 anvendes, eller tysk norm VDE-AR-N 4105.

Det er kundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet.


For installatør - vedlegg til elsmartmelding


Som vedlegg til søknad kreves følgende:

  • konformitetserklæringer - dokumentasjon på at utstyret som skal monteres er etter gjeldende retningslinjer. (Et dokument som viser at produktet er typegodkjent iht. tilknytningsnormen som velges)
  • Enlinjeskjema - legges ved for tilknytting av batteri
Hvordan avregnes plusskundens uttak fra distribusjonsnettet?


Plusskundens tilknytning til, og uttak av strøm fra Rakkestad Energis distribusjonsnett avregnes etter den samme nettleietariff som kunden ville blitt avregnet etter uten plusskundeordningen