Det Lokale Eltilsyn (DLE)

Nettselskaper er med hjemmel i eltilsynsloven pålagt å drive tilsyn på elektriske anlegg innen sine forsyningsområder. Hensikten med tilsynene er å forebygge branner og ulykker forårsaket av strøm. DLE fører tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i boliger og virksomheter, i tillegg til elektrovirksomheter.

Som huseier er du pliktig til å la eltilsynet få tilgang til det elektriske anlegget i din bolig. Du betaler ingenting ekstra for dette tilsynet siden det allerede er betalt som en del av nettleien. Under tilsynet blir det sett etter avvik som kan føre til brann, ulykke eller skade på personer. Avdekker vi avvik vil vi sende et varsel som beskriver hvilke mangler anlegget har og hva du må gjøre for å utbedre dette.

Det formelle navnet på tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE). Tilsynet er hjemlet i el-tilsynsloven og retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB). DLE har myndighet til å kontrollere og vedta utbedring av eventuelle farlige forhold i kundenes anlegg.
DLE arbeider i henhold til årlige instrukser fra DSB. På bakgrunn av DSBs instrukser utarbeider vi lokale planer tilpasset våre forhold. Fra 1. juli 2007 er det fastsatt en egen forskrift om lokalt eltilsyn.

Alt arbeid på tilsynsavdelingen dreier seg om elsikkerhet. Vi anser elsikkerhetsarbeidet som en viktig del av Rakkestad Energis service ovenfor kundene i vårt forsyningsområde.

DLE har blant annet følgende arbeidsoppgaver:

  • Utføre tilsyn i private hjem og virksomheter
  • Drive aktivt informasjonsarbeid
  • Besvare henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr
  • Følge opp meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsverdige
  • Bistå politi og brannvesen i etterforskning av branner
  • Informere om elsikkerhet i skoleverket

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

DSB er den sentrale myndighet som forvalter områdene el-sikkerhet, og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester.
Det formelle grunnlaget for DSBs virksomhet er lov om tilsyn med elektriske installasjoner og elektrisk utstyr, og Produkt-kontrolloven. DSB er administrativt underlagt Justisdepartementet, og rapporterer dit når det gjelder el-sikkerhet og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester.