Hva er nettleie?


Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt, og i tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. (Kilde: NVE)


Priser/Tariffer
Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Tariffene er bygget opp hvor det legges spesiell vekt på:


  • Klare definisjoner på kundenes tilknytningspunkt (nettnivå).
  • Tariffenes referanse mot tilknytningspunktet.
  • Tariffenes oppbygning og kobling mot tariffene i overliggende nett.
  • Ikke diskriminerende tariffer.
  • Overbelastningsvernet er knyttet opp mot tariffen og kan normalt ikke settes ned. Nettnivå 4 og 5 er sammenslått og det nyttes kvantum differensiering på fastbeløpet.

Distribusjonsnettet.
Moms blir avregnet med 25%. Til alle energipriser kommer fra 01.01.21 for husholdninger Forbruksavgift med 16,69 øre pr kWh og avgift til Energifondet med 1,0 øre pr kWh ekskl. mva. For andre sluttbrukere Forbruksavgift med 16,69 øre pr kWh (Unntaksregler for enkelte kundegrupper) og avgift til Energifondet med 800 kr/år som er innarbeidet i fastbeløpet.